พิธีมงสมรส ณ เรือนเจ้าสาวพระราม ๕

 

พิธีสงฆ์ พิธีขันหมาก*  พิธีรับไหว้ พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ พิธีปูเตียงเรียงหมอนส่งตัวเข้าหอ

อาหารบุฟเฟ่ต์พร้อมเครื่องดื่ม ของว่าง ชา กาแฟ

จัดระบบเสียงบรรยากาศแบบไทยๆ พร้อมผู้ดำเนินพิธีอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน 

สะดวก สวยงาม และสมเกียรติ อย่างถูกต้องตามประเพณี 

 * พิธีขันหมากไม่รวมสินสอดทองหมั้นและขันหมากเอก-โท 

 

 
พิธีมงคลสมรสแบบไทย ณ เรือนเจ้าสาวพระราม 5 โทรศัพท์ 081-308-4965
 

 
พิธีมงคลสมรสแบบไทย ณ เรือนเจ้าสาวพระราม 5 โทรศัพท์ 081-308-4965
 
แผนที่การเดินทาง เรือนเจ้าสาวพระราม 5